+++ 

Website อยู่ในระหว่างการทดสอบและพัฒนา

 +++

เกี่ยวกับหน่วยงาน ร้านค้าสวัสดิการความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่าสวัสดิการภาครัฐที่จัดให้กับข้าราชการไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไข พ.ศ.2547 โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องดำเนินการให้มีสวัสดิการภาย ในนอกเหนือจากสวัสดิการที่รัฐได้จัดให้ (กิจกรรมใด ๆ ที่คณะกรรมการสวัสดิการฯ จัดให้มีขึ้นนอกเหนือจากที่ทางราชการจัดให้) สภามหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรดอกเบี้ยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสวัสดิการวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 ได้ประกาศจัดตั้งงานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากรเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มีการบริหารงานเป็นอิสระขึ้นตรงต่ออธิการบดีทำหน้าที่เป็นหน่วยเลขานุการของคณะกรรมการสวัสดิการฯ จัดหารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการและสิ่งจูงใจ เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ”


บทบาทหน้าที่

ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ มีหน้าที่จัดสวัสดิการเสริมนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และหารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการและสิ่งจูงใจ


ปรัชญา : “พัฒนาคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัย”

ปณิธาน : “มุ่งมั่นจัดสวัสดิการและสิ่งจูงใจที่พึงประสงค์”

วิสัยทัศน์ : “เป็นศูนย์ส่งเสริมด้านสวัสดิการและสิ่งจูงใจที่เป็นเลิศให้กับบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย”

อัตลักษณ์ : “ศูนย์บริการประสานประโยชน์บุคลากร”


วัตถุประสงค์

1.เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมด้านสวัสดิการและสิ่งจูงใจของบุคลากรนอกเหนือจากที่รัฐจัดให้อย่างมีเอกภาพ

2.เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และสิ่งจูงใจ

3.เพื่อเป็นศูนย์รวมการจัดหารายได้สนับสนุนกองทุนสวัสดิการและสิ่งจูงใจ


พันธกิจ

1.กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านสวัสดิการและสิ่งจูงใจให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.จัดหารายได้เพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

3.จัดกิจกรรมด้านสวัสดิการและสิ่งจูงใจให้แก่บุคลากร

4.ประสานงานด้านสิทธิประโยชน์ของบุคลากร