ความเป็นมา :

  คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่าสวัสดิการภาครัฐที่จัดให้กับข้าราชการไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2530  และที่แก้ไข พ.ศ.2547 โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องดำเนินการให้มีสวัสดิการภายในนอกเหนือจากสวัสดิการที่รัฐได้จัดให้ (กิจกรรมใด ๆ ที่คณะกรรมการสวัสดิการฯ จัดให้มีขึ้นนอกเหนือจากที่ทางราชการจัดให้) สภามหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรดอกเบี้ยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสวัสดิการวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 ได้ประกาศจัดตั้งงานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากรเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มีการบริหารงานเป็นอิสระขึ้นตรงต่ออธิการบดีทำหน้าที่เป็นหน่วยเลขานุการของคณะกรรมการสวัสดิการฯ จัดหารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการและสิ่งจูงใจ เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

 

บทบาทหน้าที่ :

  ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ มีหน้าที่จัดสวัสดิการเสริมนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้   เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และหารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

 

ปรัชญา : พัฒนาคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัย

ปณิธาน : มุ่งมั่นจัดสวัสดิการและสิ่งจูงใจที่พึงประสงค์

วิสัยทัศน์ : ป็นศูนย์ส่งเสริมด้านสวัสดิการและสิ่งจูงใจที่เป็นเลิศให้กับบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ : ศูนย์บริการประสานประโยชน์บุคลากร

 

วัตถุประสงค์ : 

  - เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมด้านสวัสดิการและสิ่งจูงใจของบุคลากรนอกเหนือจากที่รัฐจัดให้อย่างมีเอกภาพ

  - เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และสิ่งจูงใจ

  - เพื่อเป็นศูนย์รวมการจัดหารายได้สนับสนุนกองทุนสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

 

พันธกิจ :

  - กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านสวัสดิการและสิ่งจูงใจให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  - จัดหารายได้เพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

  - จัดกิจกรรมด้านสวัสดิการและสิ่งจูงใจให้แก่บุคลากร

  - ประสานงานด้านสิทธิประโยชน์ของบุคลากร